Använd företagets balansräkning

Att bara läsa företagets balansräkning ger dig en djup insikt i hur företaget mår. Nedan finner du information om vad en balansräkning innehåller och hur du kan använda den som ett kraftfullt verktyg
2024-01-09

En balansräkning är i grund och botten en ögonblicksbild av företagets ekonomi. Den ger en tydlig bild av företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt, samt det egna kapitalet vid samma tidpunkt.Balansräkningen ger dock ingen information om intäkter eller kostnader – detta hittar du istället i resultaträkningen.Uppgifterna som används för att skapa balansräkningen hämtas från bokföringen, närmare bestämt från de två första kontoklasserna i kontoplanen (om du använder baskontoplanen). Kontoklass 1 är för tillgångar (kontonummer 1000-1999), och kontoklass 2 är för eget kapital och skulder (kontonummer 2000-2999).

Hur ser en balansräkning ut?

Förenklat kan sägas att på debetsidan/tillgångssidan återfinns allt som företaget äger för närvarande. Detta delas in i två grupper: anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

 1. Anläggningstillgångar:
 2. Anläggningstillgångar är tillgångar som planeras användas under en längre period (över 1 år), exempelvis maskiner och byggnader.
 3. Omsättningstillgångar:
 4. Omsättningstillgångar inkluderar likvida medel (kassa och bank) samt tillgångar som omsätts inom 1 år och lätt kan omvandlas till likvida medel, som kund- och momsfordringar eller varulager.

På kreditsidan återfinns företagets eget kapital, obeskattade reserver och skulder.

 1. Eget kapital:
 2. Det egna kapitalet utgörs av bolagets skuld till ägaren/ägarna i form av aktiekapital samt det balanserade resultatet, vilket representerar tidigare års ackumulerade vinster och/eller förluster som inte har delats ut till ägaren.
 3. Obeskattade reserver:
 4. Obeskattade reserver är frivilliga skattemässiga bokslutsdispositioner som redovisas i balansräkningen för att möjliggöra avdrag på skatteunderlaget. Exempel inkluderar överavskrivningar och periodiseringsfonder.
 5. Långfristiga skulder:
 6. Långfristiga skulder inkluderar skulder som förfaller först efter ett år, såsom lån till kreditinstitut.
 7. Kortfristiga skulder:
 8. Kortfristiga skulder inkluderar skulder som förfaller inom ett år, som leverantörsskulder, skulder till Skatteverket och semesterlöneskulder.

Balansräkningen ger en indikation på hur företaget har finansierat sina tillgångar, antingen med egna medel eller med lån.

Båda sidorna av balansräkningen är spegelbilder av varandra och är därmed beloppsmässigt likvärdiga – de är i balans, därav namnet balansräkning.

Hur kan jag använda mig av balansräkningen?

Balansräkningen kan användas för flera ändamål:

 1. Jämförelse med andra företag:
 2. Du kan jämföra företaget med andra inom samma bransch för att bedöma om skuldsättningen är i linje med branschstandard och om tillgångarna är jämförbara.
 3. Bedömning av stabilitet:
 4. Genom att analysera andelen tillgångar finansierade av eget kapital kontra lån kan du bedöma företagets stabilitet och dess sårbarhet för räntehöjningar.
 5. Betalningsförmåga:
 6. Du kan utvärdera företagets kortsiktiga betalningsförmåga genom att observera fördelningen av omsättningstillgångar gentemot kortfristiga skulder.
 7. Tidsmässig jämförelse:
 8. Genom att jämföra årets balansräkning med tidigare års får du en inblick i företagets utveckling över tid.

Vilka nyckeltal kan jag beräkna utifrån balansräkningen?

Med hjälp av balansräkningen kan du beräkna flera nyckeltal, varav två av de vanligaste är:

 1. Soliditet:
 2. Visar företagets långsiktiga betalningsförmåga och beräknas genom att ta det justerade egna kapitalet genom det totala kapitalet. Ju högre procentsats, desto solidare och lägre finansiell risk.
 3. Kassalikviditet:
 4. Indikerar företagets kortsiktiga betalningsförmåga och beräknas genom att dela omsättningstillgångarna (exklusive lager) med kortfristiga skulder. En kassalikviditet på minst 100% anses generellt möjliggöra betalning av alla kortfristiga skulder.